Người thân trực hệ (cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, con cái) của khách hàng nhóm A và B được tham gia vào cùng nhóm đó nhưng chỉ cần đóng mức phí của nhóm C (với điều kiện đóng phí cùng lúc với nhau). Ví dụ: Nếu bạn tham gia vào nhóm A, thì chồng bạn chỉ cần đóng mức phí nhóm C vẫn sẽ được là thành viên nhóm A như bạn.

Chú ý:

  • Thành viên gia đình tham gia CIC cùng nhau nên đóng phí cùng lúc với thành viên chính để được truy cập vào CIC cùng lúc, bởi vì nếu đóng trễ thì thời hạn được tham gia cũng chỉ bằng với thời hạn của thành viên chính.
  • Chính sách này không áp dụng kèm với chính sách Giới Thiệu Thành Viên ở phần tiếp theo.
  • Việc chia sẻ tài khoản CIC (ngay cả cho người thân trong gia đình) cũng được xem là bất hợp pháp và vi phạm bản quyền. CIC bảo lưu quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp đó.